Provozní řád příměstských táborů

 

  

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

 

Pořadatel:

Plavání BUBLINA s.r.o.Školní 191, 439 42 Postoloprty

IČ: 050 30 803

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37448

Bankovní spojení:  933 613 7001 / 5500

 

Místo konání

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, zodpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

1)      Řádně podat Přihlašovací formulář dle podmínek konkrétního PT

2)      Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce

3)      Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu)

týkajících se účastníka PT

Zákonný zástupce má právo

Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu)

Zodpovědnost organizátora za účastníka příměstského tábora

Organizátor je povinen:

1)      Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách http://www.plavanibublina.cz/Letni-primestsky-tabor.html

2)      Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování

3)      Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 8:00 - 9:00 hod  na předem určeném místě Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně zastupující zákonného zástupce od 16:30 - 17:00 h  na předem určeném místě Základní škola Louny, Přemyslovců 2209.

4)      Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce.

5)      Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce, je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

6)      Vést řádně Knihu docházky

7)      Vést řádně Knihu úrazů

8)      Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydáváme na základě včasné úhrady PT.

 

Organizátor má práva

1)      Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy

2)      Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že se účastník neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů)

3)      Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, chování)

4)      Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech - nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT

Termíny příměstských táborů

Zpravidla se příměstské tábory konají v období podzimních, pololetních, jarních a letních prázdnin. Termíny PT jsou vždy vypisovány jen v pracovní dny tj. pondělí - pátek. Nabídky PT a podmínky konání jsou vždy uveřejněny na webových stránkách www.plavanibublina.cz v dostatečném předstihu (minimálně 1měsíc).Program příměstského tábora

Program je rozdělen na části, kde jsou zařazeny sportovní nebo volnočasové aktivity, výuka plavání

V programu je zohledněn:

-    Počet účastníků

-    Věk účastníků. Pořádáme PT pro děti od 4 - 15 let

               -     Roční období a aktuální počasí, v kterém je PT konán

-    Nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/vedoucí, onemocnění instruktorů, technické problémy s                        prostory).

-     Vyhrazujeme si možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

Přihlášky, platby a storno podmínky

Účastníkem se stává zájemce, který:

1)      Splňuje podmínku věku účastníků 4 -15 let. Věku 4 let musí účastník dovršit nejpozději v den nástupu na PT.                      Předškolní děti musí být samostatné v sebeobslužnosti při hygieně, při převlékání, obouvání a stravování.

2)      Splňuje nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici (viz. Bezpečnost a ochrana zdraví)

3)      Řádně vyplnil a podepsal Přihlašovací formulář (Přihlašovací formulář slouží jako jasná identifikace účastníka PT a            jeho zákonného zástupce

                       4)     Provedl platbu za PT dle pokynů (viz. Platby)

                      5)     Má veškeré sportovní vybavení tak, jak je napsáno v pokynech pro účastníky (viz.    Vybavení na PT)   

 

V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

Platby

Platba musí být provedena v předem stanoveném termínu (zpravidla nejpozději do 30 dnů před nástupem na příměstský tábor).

PT lze uhradit hotově, převodem na bankovní účet: číslo bankovního účtu:  933 613 7001 / 5500

Storno podmínky

V případě onemocnění dítěte máte nárok na vrácení plné částky, pokud nahlásíte omluvu do 24 hodin před zahájení plánované účasti. Peníze vracíme na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů. Pokud dítě odhlásíte dítě 7 dnů před nástupem na příměstský tábor, vracíme celou zaplacenou částku. Pokud odhlásíte dítě 2 dny před nástupem na příměstský tábor, vracíme 50% z uhrazené částky. V případě, že odhlásíte dítě později než 24 hodin před nástupem na příměstský tábor, storno poplatek je 100% z celé částky. 

Omluvu lze provést:

-           e-mailem na plavanibublina@seznam.cz

-           na telefon 604 272 051, 606 188 989, 604 637 567 formou SMS

Všechny storna musí být vyřešeny nejpozději do 30 dnů po absolvování PT.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT.

Tímto si vyhrazujeme právo nepřijmout dítě na PT již při nástupu. V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje instruktor neprodleně zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situace. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři. Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT. Personál je vyškolen na úrovni zdravotního minima. Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora. Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností. V prostorách městského koupaliště Louny se účastníci i personál řídí Návštěvním řádem koupaliště.

Stravování a pitný režim

Každý den je pro děti připraven teplý oběd. Jídelníček je zdravý a pestrý. Dostatek pití během celého dne je samozřejmostí. Požadujeme vlastní plastovou lahev 0,5l  v průběhu dne doplňujeme. Speciální diety nebo jiné požadavky s námi prosím předem zkonzultujte

Vybavení na PT

Účastník musí při prvním převzetí předat vedoucímu/instruktorovi kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Nedoporučujeme dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších dětí (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.). Jako organizátor si vyhrazujeme právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě tímto pověřené.

Závěrečné ustanovení

Veškeré aktivity spojené skonáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví, dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění. Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby Plavání BUBLINA s.r.o.

Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může býtv průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit Plavání BUBLINA s.r.o.

Platnost tohoto Provozního řádu příměstských táborů nabývá 1.června 2020